اطلاعات پرسنلي
نام سمت شماره تلفن يا فکس شماره داخلي
علی شفیعی نائب رئیس هیات مدیره و مدیر عامل
منوچهر مرادی عضو موظف هیات مدیره و قاِئم مقام ارشد مدیر عامل
ابراهیم قلی پور عضو موظف هیات مدیره
امیر نخعی عضو موظف هیات مدیره
عبدالله داورزنی قائم مقام بازرگانی مدیرعامل
مسعود محمد طاهری قائم مقام مالی و اداری مدیرعامل
محمود  تمری مشاور مدیر عامل و مدیر حراست
داوود سلطانی قائم مقام اجرایی مدیر عامل
حمید شمیرانی معاون طرح وبرنامه و فناوری اطلاعات