اطلاعات پرسنلي
نام سمت شماره تلفن يا فکس شماره داخلي
علی شفیعی نائب رئیس هیات مدیره و مدیر عامل
منوچهر مرادی عضو موظف هیات مدیره و قاِئم مقام ارشد مدیر عامل
مسعود محمد طاهری قائم مقام مالی و اداری مدیرعامل
علیرضا لاجوردی قائم مقام طرح و توسعه مدیرعامل
داوود سلطانی قائم مقام اجرایی مدیر عامل
محمود  تمری مشاور مدیر عامل و مدیر حراست
عبدالله داورزنی قائم مقام بازرگانی مدیرعامل
علی  ارجمند بیگدلی مشاور ونماینده مدیر عامل در امور بازار یابی و فروش
سولماز غنی زاده مدیر امورحقوقی و قراردادها
هومن شافعی مدیر پروژه و مهندسی ساخت
حمید شمیرانی مدیر بازار یابی و فروش
بابک  نجفی سورکی مدیر خدمات فنی و قالب و ابزار

2