اطلاعات پرسنلي
نام سمت شماره تلفن يا فکس شماره داخلي
مسعود محمد طاهری قائم مقام مالی و اداری مدیرعامل
عبدالله داورزنی قائم مقام بازرگانی مدیرعامل
داوود سلطانی قائم مقام اجرایی مدیر عامل
محمود  تمری مشاور مدیر عامل و مدیر حراست
حمید شمیرانی معاون طرح وبرنامه و فناوری اطلاعات