آگهی مناقصه

آگهی مناقصه تغییر کاربری پالت های محصول چاپ شده در روزنامه همشهری مورخ ۹۹/۰۳/۲۴


آگهی مناقصه شماره 98/1 مربوط به طبخ و تهیه غذای روزانه کارکنان شرکت پلاسکو کار سایپا (سهامی عام) چاپ شده در صفحه هفتم روزنامه همشهری مورخ 6/مهرماه 1398


آگهی مناقصه شماره 98/2 مربوط به سرویس ایاب و ذهاب کارکنان شرکت پلاسکوکار سایپا (سهامی عام) چاپ شده در صفحه هفتم روزنامه همشهری مورخ 6/مهرماه 1398