صفحه اصلی > پلاسکوکار سایپا > حاکمیت شرکتی > صورتجلسه مجمع سال 98