صفحه اصلی > پلاسکوکار سایپا > حاکمیت شرکتی > فعالیت هیات مدیره به مجمع سال 99