افزایش ظرفیت خط رنگ شرکت پلاسکو کار سایپا

به منظور افزایش ظرفیت خط رنگ خط رنگ سوم پلاسکو کار سایپا بهره برداری گردید.


دیدار مدیر عامل با سرپرستان و سرشیفت های تولید و فنی

جناب آقای امینی مدیر عامل محترم شرکت در جلسه ای با سرشیفت ها و سرپرستان تولید و فنی مشکلات و مسائل جاری در شرکت را بررسی کردند.<< صفحه قبلی1 2 3 4