صفحه اصلی > پلاسکوکار سایپا > هیأت مدیره 

 


هیأت مدیره شرکت پلاسکوکار سایپا
 
 

محمد رضا آرام

عضو موظف هیأت مدیره و مدیرعامل

امیر رضا نخعی

  رئیس هیأت مدیره و قائم مقام مدیر عامل

   

فریبرز رستم زاده

عضو غیر موظف هیئت مدیره

   

محمد میوه چی

عضو غیر موظف هیئت مدیره

   

محمد عظیمی

عضو غیر موظف هیئت مدیره