صفحه اصلی > پلاسکوکار سایپا > حاکمیت شرکتی > 1398 > صورتجلسه مجمع سال 98