صفحه اصلی > پلاسکوکار سایپا > حاکمیت شرکتی > 1399 > صورتجلسه مجمع سال 99