صفحه اصلی > پلاسکوکار سایپا > حاکمیت شرکتی > 1398 > فعالیت هیات مدیره به مجمع سال 98