صفحه اصلی > پلاسکوکار سایپا > حاکمیت شرکتی > 1399 > فعالیت هیات مدیره به مجمع سال 99