صفحه اصلی > پلاسکوکار سایپا > حاکمیت شرکتی > 1400 > فعالیت هیات مدیره به مجمع 1400