صفحه اصلی > پلاسکوکار سایپا > حاکمیت شرکتی > 1400 > صورت مالی حسابرسی شده حجم کم