صورت وضعیت پلاسکو کار سایپا در یک نگاه

ترکیب فعلی سهام داران شرکت

شرح سهامداران شرکت
تعداد سهام
ارزش سهام(میلیون ریال)
درصد سهام

شرکت سایپا

794,651446

794,651

54.42%

سایر سهامداران

665,536,737

665,537

45.58%

جمع

1,460,188,183

1,460,188

100%