نام و نام خانوادگی
کد ملی
سمت
نمایندگی شخصیت حقوقی

داود منصوری فرد

۰۰۵۷۶۸۲۶۲۳

مدیرعامل و نایب رئیس هیات مدیره

مرکز تحقیقات و نوآوری صنایع خودرو سایپا

با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۴۳۱۱۰

بهزاد رضائی بادافشانی

1282851187

رئیس و عضو غیر موظف

هیات مدیره

شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنعتی نیوان ابتکار

با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۵۲۰۹۸

محمد حق شناس

۲۵۵۹۲۸۴۲۸۶

عضو موظف هیات مدیره

شرکت مهندسی و مشاور سازه گستر سایپا

با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۱۷۶۶۳

محسن کریمی

0067264417

عضو غیر موظف هیات مدیره

شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا

با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۸۷۱۲

علیرضا حبیبی


عضو غیر موظف هیات مدیرهنام و نام خانوادگی:

داود منصوری فرد


کد ملی:

۰۰۵۷۶۸۲۶۲۳


سمت:

مدیرعامل و نایب رئیس هیات مدیره


نمایندگی شخصیت حقوقی:

مرکز تحقیقات و نوآوری صنایع خودرو سایپا

با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۴۳۱۱۰

نام و نام خانوادگی:

بهزاد رضائی بادافشانی


کد ملی:

1282851187


سمت:

رئیس و عضو غیر موظف

هیات مدیره


نمایندگی شخصیت حقوقی:

شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنعتی نیوان ابتکار

با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۵۲۰۹۸

نام و نام خانوادگی:

محسن کریمی


کد ملی:

۰۰۶۷۲۶۴۴۱۷


سمت:

عضو غیر موظف هیات مدیره


نمایندگی شخصیت حقوقی:

شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا

با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۸۷۱۲

نام و نام خانوادگی:

سعید سمیعی یگانه


کد ملی:

۳۸۰۱۲۲۹۴۱۶


سمت:

عضو موظف هیات مدیره


نمایندگی شخصیت حقوقی:

شرکت بازرگانی سایپا یدک

با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۶۸۲۷

نام و نام خانوادگی:

محمد حق شناس


کد ملی:

۲۵۵۹۲۸۴۲۸۶


سمت:

عضو موظف هیات مدیره


نمایندگی شخصیت حقوقی:

شرکت مهندسی و مشاور سازه گستر سایپا

با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۱۷۶۶۳