نام و نام خانوادگی
سمت
مدرک

سید مهدی نادمی

قائم مقام مدیر عامل در امور برنامه ریزی

فوق لیسانس مهندسی صنایع

مینا فرامرزی

معاون بازرگانی

دانشجو دکترای مدیریت بازرگانی – مدیریت بازاریابی

بهرام صدر ممتاز

معاون مالی و اقتصادی

لیسانس حسابداری

نام و نام خانوادگی:

داود منصوری فرد


کد ملی:

۰۰۵۷۶۸۲۶۲۳


سمت:

مدیرعامل و نایب رئیس هیات مدیره


نمایندگی شخصیت حقوقی:

مرکز تحقیقات و نوآوری صنایع خودرو سایپا

با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۴۳۱۱۰

نام و نام خانوادگی:

فریبرز رستم زاده


کد ملی:

۱۶۵۰۳۲۵۱۳۴


سمت:

رئیس و عضو غیر موظف

هیات مدیره


نمایندگی شخصیت حقوقی:

شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنعتی نیوان ابتکار

با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۵۲۰۹۸

نام و نام خانوادگی:

محسن کریمی


کد ملی:

۰۰۶۷۲۶۴۴۱۷


سمت:

عضو غیر موظف هیات مدیره


نمایندگی شخصیت حقوقی:

شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا

با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۸۷۱۲

نام و نام خانوادگی:

سعید سمیعی یگانه


کد ملی:

۳۸۰۱۲۲۹۴۱۶


سمت:

عضو موظف هیات مدیره


نمایندگی شخصیت حقوقی:

شرکت بازرگانی سایپا یدک

با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۶۸۲۷

نام و نام خانوادگی:

فریبرز رستم زاده


کد ملی:

۲۵۵۹۲۸۴۲۸۶


سمت:

عضو موظف هیات مدیره


نمایندگی شخصیت حقوقی:

شرکت مهندسی و مشاور سازه گستر سایپا

با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۱۷۶۶۳